Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden en de huisregels zijn van toepassing op het gebruik van de website www.DiabetesTrefpunt.nl van Diabetesvereniging Nederland (hierna: ‘DVN’).

 

1. DiabetesTrefpunt

1.1 Via het DiabetesTrefpunt biedt DVN haar leden, mensen met diabetes, organisaties en andere belangstellenden onder meer de gelegenheid informatie en ervaringen uit te wisselen en meningen te peilen. DVN is te allen tijde gerechtigd het DiabetesTrefpunt en de daarop aangeboden dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

1.2 DVN heeft de inhoud van het DiabetesTrefpunt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De op het DiabetesTrefpunt geplaatste berichten, mededelingen, adviezen en andere informatie aangaande de gebruikers (hierna: ‘Content’), is echter afkomstig van de gebruikers van het platform.

1.3 DVN heeft op het DiabetesTrefpunt slechts een faciliterende rol en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de door de gebruikers geplaatste Content noch voor de gedragingen van de gebruikers.

1.4 Indien DVN informatie in het DiabetesTrefpunt plaatst, spant zij zich er voor in dat deze informatie juist en betrouwbaar is, echter met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook.

1.5 Op het DiabetesTrefpunt maakt DVN gebruik van moderators. Deze moderators zien er, namens DVN, op toe dat gebruikers op een veilige, plezierige en betrouwbare wijze gebruik kunnen maken van het DiabetesTrefpunt.

1.6 Het DiabetesTrefpunt bevat links naar websites van derden. DVN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en de daarop aangeboden diensten en producten en het gebruik daarvan valt buiten de risicosfeer en aansprakelijkheid van DVN.

2. Gebruik van het DiabetesTrefpunt

2.1 U staat er voor in dat alle Content die u in het kader van het gebruik van het DiabetesTrefpunt verstrekt (waaronder de e-mailadres gegevens) volledig, juist, actueel en betrouwbaar is en dat u het DiabetesTrefpunt uitsluitend voor uzelf zult gebruiken. Daarnaast staat u er voor in dat u zich zult houden aan de Gebruiksvoorwaarden (waaronder de huisregels) en de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.2 U garandeert dat u bij uw gebruik van het DiabetesTrefpunt:

  • niet in strijd handelt met de Gebruiksvooorwaarden of de huisregels;
  • geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder mede verstaan intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten van derden, danwel niet anderszins onrechtmatig of in strijd met de geldende wet- en regelgeving zult handelen;
  • de belangen en de goede naam van DVN en het DiabetesTrefpunt niet zult schaden.

2.3 U bent er mee bekend dat u alle op het DiabetesTrefpunt geplaatste adviezen en informatie, van welke aard dan ook, eerst met uw eigen behandelende arts moet afstemmen, alvorens deze toe te passen.

2.4 Door het plaatsen van Content in het DiabetesTrefpunt geeft u DVN toestemming deze Content op het DiabetesTrefpunt te publiceren en garandeert u tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn.

2.5 DVN is gerechtigd om, eventueel via de door haar aangewezen moderators, de door gebruiker geplaatste Content te wijzigen, in te korten of te verwijderen, zonder dat dit kan leiden tot enige recht op schadevergoeding. Wijziging, weigering of verwijdering kan in ieder geval plaatsvinden indien de informatie in strijd is met artikel 2.2. DVN kan via de e-mail en/of een persoonlijk bericht via het DiabetesTrefpunt contact opnemen met gebruikers om hen te informeren over bijvoorbeeld de eventuele verwijdering of wijziging van de door hen geplaatste Content.

2.6 Ten behoeve van het gebruik van het DiabetesTrefpunt gebruikt u inloggegevens. Deze inloggegevens zijn strikt persoonlijk en u mag derden daarvan geen gebruik laten maken. U bent aansprakelijk voor ieder gebruik via uw inloggegevens van het DiabetesTrefpunt.

2.7 Om gebruik te kunnen maken van het DiabetesTrefpunt dient u meerderjarig te zijn of, in geval u minderjarig bent, toestemming te hebben van uw wettelijke vertegenwoordiger(s).

2.8 DVN is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen het gebruik van het DiabetesTrefpunt te beperken of te verhinderen. Zij kan daar in ieder geval toe overgaan indien u in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden.

2.9 U vrijwaart DVN volledig tegen aanspraken van derden (waaronder mede begrepen andere gebruikers) inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door uw gebruik van het DiabetesTrefpunt, danwel door het niet nakomen van de verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden of het handelen in strijd daarmee.

3. Privacy

3.1 Voor het gebruik van het DiabetesTrefpunt dient u zich te registreren en persoonsgegevens in te vullen (bijvoorbeeld het e-mailadres). Zodra u bent ingelogd kunt u, indien u dat wenst, aanvullende (persoons)gegevens in uw profiel invullen. U kunt deze informatie zelf aanpassen of verwijderen.

3.2 Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy- en Cookiebeleid van DVN van toepassing. Bij uw registratie geeft u aan uitdrukkelijk toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacy- en Cookiebeleid.

3.3 De (persoons-)gegevens die via het DiabetesTrefpunt van andere gebruikers worden verkregen (zoals e-mailadressen en andere persoonsgegevens uit de berichten), mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt; het gebruik binnen het DiabetesTrefpunt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – (i) iedere vorm van ongevraagde communicatie op welke wijze en voor welk doel dan ook (bijvoorbeeld voor reclame voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden, onderzoeken of sollicitaties), of (ii) het verzamelen van e-mail adressen voor welke reden dan ook.

4. Beheer en onderhoud

4.1 DVN is gerechtigd het DiabetesTrefpunt tijdelijk buiten gebruik te (laten) stellen of het gebruik daarvan te beperken bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is in verband met een door te voeren wijziging of in verband met onderhoud.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht) met betrekking tot het DiabetesTrefpunt – zoals de teksten, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, software en overige materialen – berusten bij DVN of haar licentiegevers (bijvoorbeeld de gebruikers die de Content op het DiabetesTrefpunt hebben geplaatst).

5.2 Door de Content op het DiabetesTrefpunt te plaatsen verstrekt u aan DVN een niet-exclusief, niet opzegbaar, eeuwigdurend en onbeperkt recht om de Content op het DiabetesTrefpunt te gebruiken en openbaar te maken.

5.3 U mag (de Content van) het DiabetesTrefpunt uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in deze gebruiksvoorwaarden staan beschreven. Het is u niet toegestaan het DiabetesTrefpunt of enige inhoud daarvan (waaronder ook begrepen de Content) op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken danwel anderszins te gebruiken anders dan conform het doel van het DiabetesTrefpunt. Dit houdt tevens in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van DVN, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Ofschoon met betrekking tot (de inhoud van) het DiabetesTrefpunt de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden, in het bijzonder onvolledigheden of onjuiste informatie, daarin niet worden ingestaan. Het gebruik van het DiabetesTrefpunt is volledig voor uw eigen risico. DVN is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken of andere onvolkomenheden in of ten aanzien van het DiabetesTrefpunt.

6.2 DVN is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van DVN. De totale aansprakelijkheid van DVN kan nimmer meer bedragen dan Euro 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

7. Totstandkoming, wijziging en beëindiging

7.1 De overeenkomst tussen u en DVN komt tot stand doordat DVN uw registratie door het toesturen van een bevestigingsmail bevestigt. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

7.2 U kan de overeenkomst per direct via het DiabetesTrefpunt opzeggen, door uw account te verwijderen. De door u geplaatste Content zal echter niet als gevolg van de opzegging van het DiabetesTrefpunt worden verwijderd.

7.3 DVN is gerechtigd om uw account met onmiddellijke ingang te verwijderen en daarmee de overeenkomst op te zeggen indien u:

niet binnen een maand na uw registratie, en evenmin binnen de termijn gesteld in de door DVN verzonden herinnering, uw account heeft geactiveerd, en op het DiabetesTrefpunt bent ingelogd;
langer dan een jaar niet op het DiabetesTrefpunt heeft ingelogd;
u op enige wijze in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden (waaronder de huisregels).

7.4 DVN is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigingen. Eventuele wijzigingen zullen via het DiabetesTrefpunt bekend worden gemaakt. Indien u de wijziging niet wenst te accepteren kunt u de overeenkomst direct opzeggen. Indien u na de invoering van de gewijzigde versie gebruik blijft maken van het DiabetesTrefpunt stemt u automatisch in met de toepasselijkheid van de nieuwe versie op uw gebruik.

8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

Gebruikersvoorwaarden geldig vanaf maart 2015
DVN Leusden