Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Diabetesvereniging Nederland (hierna: “DVN”) verwerkt van haar gebruikers van het DiabetesTrefpunt.nl.

Indien je je inschrijft als gebruiker van DiabetesTrefpunt.nl of om een andere reden (online) persoonsgegevens aan DVN verstrekt, stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van je persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid.

Het Privacybeleid bestaat uit de volgende hoofdstukken:

  1. Verantwoordelijke
  2. Welke Persoonsgegevens verzamelt DVN, voor welk doel en gedurende welke periode van gebruikers van DiabetesTrefpunt
  3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
  4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
  5. Wijziging van het Privacybeleid
  6. Overgang van onderneming

DVN adviseert je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor jouw administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Diabetesvereniging Nederland
Fokkerstraat 17
3833 LD Leusden
KvK nummer: 40476341
Tel: 033 463 0566

De privacy officer is bereikbaar via e-mail.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt DVN, met welk doel en gedurende welke periode?

2.1 Soort gegevens

Indien je je via de website www.diabetestrefpunt.nl inschrijft als gebruiker van de community, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) een door jezelf gekozen gebruikersnaam
b) e-mailadres
c) akkoord privacybeleid, huisregels en algemene voorwaarden
d) door jou geplaatste forumberichten en reacties
Voor het aanpassen van gegevens a t/m d kun je je je profiel bewerken of een verzoek indienen bij de moderator van DiabetesTrefpunt.

Zodra je bent ingelogd kun je als gebruiker, indien je dat wenst, aanvullende (persoons)gegevens in je profiel invullen (e t/m f). Als gebruiker kun je deze aanvullende gegevens te allen tijde aanpassen of verwijderen.
e) foto (optioneel)
f) korte bio (optioneel)

2.2 Doel van de verwerking

DiabetesTrefpunt verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

i.  Anoniem statistisch onderzoek.
Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistieken door onszelf of door derden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

ii. Om je gebruik van DiabetesTrefpunt mogelijk te maken

Als moderator controleren wij of de door jou geplaatste informatie overeenkomstig zijn met de huisregels van deze Website. DVN zal deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

iii. Signalen ten behoeve voor onze belangenbehartiging

Bepaalde inhoud van deze Website kan een belangrijk signaal opleveren waar onze belangenbehartigers mee aan de slag moeten om het leven van mensen met diabetes te verbeteren. Mogelijk wordt je als gebruiker in een privébericht bevraagd om meer te vertellen over je ervaring.

iv. Het versturen van privéberichten
Wanneer je een andere gebruiker een privébericht wilt sturen, dan kun je gebruikmaken van het contactformulier op het profiel van deze gebruiker. Jouw gebruikersnaam en e-mailadres worden na het versturen van je bericht via dit formulier gedeeld met deze gebruiker. Deze gebruiker kan dan direct met jou e-mailen, zonder gebruik te maken van deze Website.

2.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt

DVN verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de tijd dat je gebruiker bent van de community DiabetesTrefpunt.nl. Als je geen gebruik meer wilt maken van je account, dan kun je jouw account verwijderen via je Profiel.

Je gebruikersgegevens en -account worden dan binnen enkele dagen verwijderd. DVN zal de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft DVN passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt DVN gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van DVN. Met de verwerkers heeft DVN een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven.

Voor de controle en het beheer van het DiabetesTrefpunt schakelt DVN moderators in. Dit kunnen personen zijn die voor DVN werken of zich op vrijwillige basis inzetten voor DVN en/of het DiabetesTrefpunt. Om hun functie goed uit te kunnen voeren kunnen de moderator en beheerder inzage krijgen in de door gebruikers geregistreerde persoonsgegevens. De moderator en beheerders mogen deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in het kader van hun werkzaamheden voor het DiabetesTrefpunt en zijn niet gerechtigd deze gegevens te verstrekken aan derden of anderszins openbaar te maken.

Via de privacy officer kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Je kunt via een e-mail naar de moderator een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. DVN zal je verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en je onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat DVN aan het verzoek heeft gegeven. Indien DVN je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten. DVN heeft bijvoorbeeld in het kader van je verzoek altijd je accountgegevens (gebruikersnaam en/of e-mailadres) nodig.

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens, kun je eveneens via e-mail contact opnemen met de moderator. DVN zal het bezwaar onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na de ontvangst daarvan, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende accountgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal DVN je hiervan op de hoogte brengen.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop DVN je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kunt je contact opnemen met onze privacy officer. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van jouw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen per e-mail worden gericht aan de moderator.

5. Wijziging Privacybeleid

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijziging worden via de website en/of per e-mail aan je bekend gemaakt. DiabetesTrefpunt adviseert je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Leusden, januari 2020