Home Forums Medicijnen Wat is jouw ervaring met de overstap van Lantus-insuline op Abasaglar? Reageer op: Wat is jouw ervaring met de overstap van Lantus-insuline op Abasaglar?

Onderstaand de reactie van mijn zorgverzekeraar OHRA. Vanwege privacy heb ik mijn naam en de naam van de medewerkster klachtenteam niet vermeld.

Onderwerp: geneesmiddel Abasaglar

Geachte heer XXXXXX,

In uw reactie op mijn verzoek voor een telefonische afspraak, laat u mij weten uw klacht telefonisch niet te willen bespreken. U verzoekt mij schriftelijk te reageren en met deze e-mail voldoe ik graag aan uw verzoek. Graag geef ik u meer informatie over de wijziging van geneesmiddel Lantus naar het preferente geneesmiddel Abasaglar (Insuline Glargine).

Achtergrond informatie
Wij zijn als zorgverzekeraar altijd zoekende naar een juiste balans tussen de prijs en de kwaliteit van zorg en van geneesmiddelen. De betaalbaarheid van de zorg staat onder druk. Wij hechten er waarde aan om voor onze verzekerden kwalitatief hoogwaardige zorg beschikbaar te maken en deze daarnaast betaalbaar te houden. Daarom zullen wij bij gelijkblijvende kwaliteit altijd kiezen voor de meest doelmatige oplossing en dit heeft geresulteerd in de keuze om een preferente afspraak te maken met de fabrikant van Abasaglar. De prijs van Abasaglar is hetzelfde als de prijs van Lantus. Ik kan me voorstellen dat dit vragen bij u oproept. Na de introductie van Abasaglar vond er een landelijke prijsdaling plaats voor Insuline Glargine. Verzekerden die insuline Glargine gebruiken, profiteren van deze prijsdaling. Ook zorgt onze preferente afspraak met de fabrikant van Abasaglar ervoor dat onze zorgpremie stabiel blijft of minder hard stijgt dan nodig is.

Preferentiebeleid
Wij hechten veel waarde aan een goede gezondheid van onze verzekerden. Ook begrijp ik dat het lastig is om af te stappen van uw vertrouwde geneesmiddel Lantus. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en ook Diabetesvereniging Nederland (DVN) staan achter ons besluit om Abasaglar aan te wijzen als het preferente geneesmiddel. Uw behandelend arts zal de overstap van Lantus naar Abasaglar met u bespreken en u ook begeleiden volgens afspraken die hierover gemaakt zijn in het stappenplan van de Nederlandse Diabetesfederatie (NDF). U krijgt de Lantus hierdoor in 2019 nog vergoed. Alleen bij een gegronde medische noodzaak kan er worden afgeweken van ons preferentiebeleid. Hieronder wordt verstaan dat de behandeling met het door ons aangewezen geneesmiddel, Abasaglar aantoonbaar medisch niet verantwoord is.

Niet eens met ons beleid
Mocht u ondanks mijn uitleg het oneens blijven met ons dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), postbus 291, 3700 AG Zeist, telefoonnummer (088) 900 69 00. Bij deze stichting werkt de Ombudsman Zorgverzekeringen. De Ombudsman probeert door bemiddeling uw klacht op te lossen. Als dit niet lukt, dan kan de SKGZ een bindend advies uitbrengen. De SKGZ is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. De uitkomst van de procedure is beschikbaar uiterlijk 90 dagen nadat de SKGZ het volledige dossier ontvangen heeft. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van SKGZ. Wilt u uw klacht niet voorleggen aan de SKGZ? Dan kunt u uw klacht ook voorleggen aan de rechter.
===========================================================================================
Het is duidelijk dat het meer vragen oproept dan antwoorden geeft.

“abracadabra” is niet goedkoper! Toch preferent.
Wat zit hier achter?

Wat is “doelmatig” voor mij als patiënt/cliënt, als het voor mij niet goedkoper is (zelfs aantoonbaar duurder is!)?
Wat is “doelmatig” voor de zorgverzekeraar, als het voor mij niet goedkoper is?

Wat is de rol van DVN in deze zaak/”Lantus-gate”?
Wordt DVN hier door de zorgverzekeraar gebruikt?
Heeft DVN hier ook een – financieel?- belang bij?

Graag ontvang ik antwoorden van DVN, onderbouwd met feiten en cijfers, op al deze vragen.

Alvast bedankt.